Archiwum konfidenta (cz. 1): Lista konfidentów

Gazeta Polska, nr 4/93, 4.06.1993 r.

Przez kilka miesięcy grupa kilkudziesięciu dzielnych, godnych zaufania, młodych ludzi zaangażowanych przez ministra Antoniego Macierewicza prowadziła w specjalnie do tego celu przeznaczonym zespole analitycznym badania archiwów MSW.

W wyniku ich prac ustalono nazwiska tych dygnitarzy państwowych i członków par-lamentu, którzy za rządów komunistycznych, byli konfidentami bezpieki, to znaczy świadomie i na ogół dla korzyści materialnych donosili na swych przyjaciół, kolegów i informowali oficerów SB o nieprawomyślnych poglądach i patriotycznych działaniach. Lista nazwana została przez autorów – ostrożnie – listą zasobów archiwalnych MSW. Przedstawiono ją Sejmowi. Zamiast zapaść się pod ziemię ze wstydu, zamiast podać się do dymisji konfidenci pozostają nadal na swych stanowiskach.

Niektórzy z tych ludzi być może już dawno wyplątali się z esbeckiej sieci. Niektórzy mają na swym koncie niewątpliwe zasługi dla Polski. Więc nie to jest największym skandalem, że tym ludziom przytrafiło się kiedyś takie nieszczęście, iż dali się omotać przez bezpiekę. Największym skandalem jest to, że gdy nadeszła godzina prawdy, ważyli się użyć siły i autorytetu państwa, aby ukryć przed narodem swoją przeszłość.

W rocznicę 4 czerwca drukujemy (pod tytułem, który pochodzi od nas) listę konfiden-tów sporządzoną przez zespół Macierewicza.

Dnia 4 czerwca 1992 r. minister spraw wewnętrznych Antoni Macierewicz przesłał prezydentowi, premierowi, marszałkom Sejmu i Senatu, I prezesowi Sądu Najwyższego i pre-zesowi Trybunału Konstytucyjnego dokument zawierający dane dotyczące dwóch czołowych reprezentantów państwa:

LECH WAŁĘSA (Prezydent RP, TW „Bolek”)

Figuruje w KW MO Gdańsk oraz w kartotece informacyjnej wydz. II BEiA UOP i karto-tece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 29.XII.70 r. pod numerem 12535 przez wydz. DI KW MO Gdańsk. Akta archiwalne zachowane.

19 Czerwca 1976 roku zaprzestano kontaktów z powodu niechęci „Bolka” do współ-pracy.

TW „Bolek” od 1970 do 76r. przekazywał SB informacje dotyczące destrukcyjnej dzia-łalności niektórych pracowników stoczni. W styczniu 71 poinformował m.in. o tym, że jego koledzy z wydziału W-4: Jasiński, Kontor i Popielawski szykują akcję strajkową. W innym ra-porcie prosił, by SB wzięta go na przesłuchanie, co pozwoliłoby mu uwiarygodnić się przed kolegami.

Za przekazane informacje „Bolek” był wynagradzany na łączną sumę 13100 zł.

W czasie prezydenckiej kampanii – przed wynikami I tury – (gdy szefem UOP był An-toni Milczanowski) dokonano ekspertyzy zgodności pisma Lecha Wałęsy z raportami podpisa-nymi przez TW „Bolek”. Centralne Laboratorium Kryminalistyki, które wykonywało eksperty-zę, uchyliło się od wydania jednoznacznej opinii, ponieważ dostarczono mu jedynie kseroko-pie raportów, a nie oryginały.

Wśród dokumentów związanych z Lechem Wałęsą znajduje się notatka służbowa z 1992 r. podpisana przez dyrektora Zarządu Kontrwywiadu UOP Konstantego Miodowicza. Podąjemy jej treść:

„1. Podług kpt.xxx (pracownika merytorycznego byłego przedstawicielstwa KGB) oraz mjra yyy (rezydenta warszawskiej KGB), służba, którą reprezentują jest w posiadaniu mate-riałów świadczących o fakcie współpracy Lecha Wałęsy z b.SB, MSW i PRL.

Zdaniem mjra yyy, grafolodzy nie mieliby trudności z potwierdzeniem ich autentycz-ności.

2. Informacje agenturalne uzyskane w ostatniej dekadzie, w okolicznościach czynią-cych mało prawdopodobną tezę, ii stanowiły element zaplanowanych działań o charakterze inspirująco- dezinformującym.”

WIESŁAW CHRZANOWSKI (ZChN, Marszałek Sejmu RP, TW „Zuwak”, TW „Spółdzielca”)

Figuruje w księdze inwentarzowej Wydz. III BEiA UÓP oraz w kartotece ogólnoinfor-macyjnej Wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany najpierw w UBP Warszawa,, następnie 13.03.74 pod nr 4976 przez wydz. III KWMO Warszawa oraz 11.06.86 pod nr 74495 przez wydz. IX Dept. I Warszawa. Nr arch. I6I0/I; nr arch. 10530/T, data archiwizacji .8,11,89, nr mikrofilmu 22911/1. Miejsce złożenia akt wydz. lll BEiA UOP. Akta archiwalne zachowane. Data zaprze-stania kontaktów 22.06.76.

Tego samego dnia minister Macierewicz przesłał do Sejmu dokument zawierający dane dotyczące 64 ministrów, członków parlamentu i wysokich urzędników Kancelarii Prezy-denta:

POSŁOWIE

1. ALEKSANDER BENTKOWSKI /PSL/. Kategoria TW, kryptonimy „Arnold” i „Kamil”.

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. III BEiA UOP, księdze inwentarzowej WUSW Rzeszów nr U kartotece ogólnoinformacyjnej, wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany, 29.04.77 pod nr 11861 przez wydz. II WUSW Rzeszów. Data archiwizacji 31.10.91 pod nr arch. 24248/1, nr mikrofilmu 24248/1. Akta archiwalne zachowane. Materiały archiwalne zawie-rają dokumenty sygnowane przez Bentkowskiego.

2. MICHAŁ JAN BONI /KLD/. Kategorie TW-k, TW, kryptonim „Znak”.

Daty rejestracji: 15.02.88 przez wydz. III-2 SUSW Warszawa oraz 29.11.88 przez wydz. 111-2 Warszawa. Nr rejestr. 54946. Materiały zniszczono w styczniu 90r. (bądź nie od-nalezione). Kontaktów zaprzestano 5 stycznia 90.

3. MAREK TADEUSZ BORAL /SLD/. TW „Klementyna”.

Figuruje w księdze inwentarzowej WEiA delegatury UOP Łódź oraz w kartotece ogól-noinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 11.07.75 pod nr 2272. Nr archiwalny 72/1, data archiwizacji 15.04.76. nr mikrofilmu 72/1, Miejsce archiwiz. WEiA del. UOP w Łodzi. Akta archiwalne zachowane. materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez Borala. Kontaktów zaprzestano 15.04.76.

4. GEORG ROCHUS BRYŁKA /Mniejszość Niemiecka/. TW „Feliks”.

Figuruje w księdze inwentarzowej. Zarejestrowany 9.07.75 przez Pion II RUSW Lubli-niec pod nr CZ-464. nr arch. I- 3638. Data archiwizacji 27.11.86. Miejsce archiwiz. WEiA del.UOP w Katowicach. Akta archiwalne zachowane. Kontaktów zaprzestano 17.11.86.

5. JÓZEF STANISŁAW BŁASZCZEĆ /ZChN/, TW „Józef”.

Figuruje w księdze inwentarzowej. Data rejestr. 15.05.78. Nr rejestr. 2652, wydz. III-A Częstochowa. Nr arch. 1-1495, data archiwizacji 27.11.80. Nr mikrofilmu 232/1. Akta archi-walne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 21.07.80.

6. WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ /SLD/. KO/DI „Carex”.

Figuruje, w archiwum Zarządu Wywiadu. Nr rejestr. 13613, data rejestr. 5.139.80. Organ rejestr, wydz. II dep. I Warszawa. Nr arch. J-8938, data archiwizacji 24.08.84.

7. JÓZEF CINAL /PSL/. TW „Józef Polak”.

Figuruje w księdze inwentarzowej i kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 21.01.82 pod numerem 5739 przez wydz. IV Bielsko-Biała. Nr archiwalny 1-3430, data archi-wizacji 9.07.84, miejsce archiwiz. Wydz, „C” WUSW w Bielsku- Białej. Materiały zniszczono 1.12.89, bądź nie odnaleziono. Data zaprzestania kontaktów 9.07.84.

8. EUGENIUSZ CZYKWIN /bezpartyjny/. TW „Izydor”, „Wilhelm”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydż. II BEiA UOP. Zarejestrowany 23.08.77 przez wydz. IV KW MO Białystok pod numerem 21661. Nr arch. I-§510. Miejsce ar-chiwizacji WEiA del. UOP w Białymstoku. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 13.09.89.

9. PIOTR STANISŁAW FOGLER /UD/. TW „Turysta”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany dwukrotnie: 23.12.76 przez wydz. IV SUSW Warszawa pod nr 15579, nr arch. 12970/1, miejsce archiwiza-cji wydz. VIII BEiA UOP oraz 29.03.80 przez wydz. IV dep.V Warszawa pod nr 59343, nr arch. 17064/1. Data zaprzestania kontaktów 2.04.83.

10. ANTONI JAN FURTAK /PU/. TW „Jonatan”, „Platan”.

Nr rejestr. 42097, data rejestr. 31.12.81, organ rejestrujący wydz.IV KW MO Gdańsk.

11. ANDRZEJ TADEUSZ GĄSIENICA-MAKOWSKI /PChD/. TW „Andrzej II”.

Figuruje w księdze inwentarzowej. Zarejestrowany 26.12.81 przez wydz. V WUSW Nowy Sącz pód numerem NS-6251. Miejsce archiwizacji WEiA del.UOP w Krakowie. Akta archiwalne zachowane, materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania kontaktów 10.12.83.

12. TOMASZ HOLC /PPG/. TW „Zenek”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany przez wydz. IV dep. II MSW Warszawa pod numerem 38119. Miejsce archiwizacji Biuro ‘.‘C” War-szawa. Akta archiwalne zachowane. Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w. Data zaprzestania kontaktów 16.07.76,

13. ROMAN JAGIELIŃSKI /PSL/. TW „Ogrodnik”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP oraz w kartotece kompute-rowej ZSKO. Zarejestrowany przez wydz. VI WUSW Piotrków Tryb. 25.03.81 pod numerem 5332.

14. ZBIGNIEW TADEUSZ JANOWSKI /SLD/. TW „Janek”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany dwu-krotnie: pod. nr 12877 dn.13.02.88 przez wydz. V Warszawa oraz pod numerem 55956 dn.28.11.88 przez wydz. V-2 SUŚW Warszawa.

15. JERZY JASKIERNIA /SLD/. KO/DI „Prym”.

Figuruje w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany pod nr 37279, dnia 4.12.73 przez wydz. XI dep. I Warszawa. Nr arch. J-7062, data archiwizacji 6.03.80, miejsce archiwiz. AZW UOP, Akta archiwalne zachowane.

16. EUGENIUSZ KIEŁEK /NSZZ „Solidarność”/. TW „Onyks”, TW-k.

Figuruje w wydz. V BEiA delegatury Radom oraz w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany przez wydz. II Tarnobrzeg dnia 9.09.82 pod numerem 2254. Miejsce archiwizacji sekcja „C” WZO WUSW w Tarnobrzegu. Data zaprzestania kon-taktów 10,09.82. Ponownie zarejestrowany jako TW-k przez wydz. V Tarnobrzeg, dnia 3.05.89 pod nr 11447..

17. ALEKSANDER KRAWCZUK /SLD/. KP „Aleksander”, PK „Chata”.

Figuruje w księdze inwentarzowej. Zarejestrowany przez Inspektorat I Kraków dn. 22.11.61 pod nr 2557/62. Miejsce archiwizacji WEiA del. UOP w Krakowie. Akta archiwalne zachowane. Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania kontaktów 18.04.78.

18. TADEUSZ LASOCKI /ChD/. TW „Kamil”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 15.07.81 pod nr 4915 przez wydz. VI Łomża. Miejsce archiwizacji sekcja „C” WZO WUSW w Łomży. Data zaprzestania kontaktów 22.06.88.

19. JAN MAJEWSKI /PSL/. TW „Gucio”, „Jodła”.

Figuruje w księdze inwentarzowej i kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany trzykrotnie: pod nr 41678 przez wydz. V-2 SUSW Warszawa, pod nr TG-3761 przez PVI RUSW SB Opatów oraz przez wydz. IV Kraków. Archiwizacja: pod nr 18255/1 dn. 26.08.86 pod nr 3969/1 dn.27.05.88 oraz pod nr 41779/1 dn.2.08.76. Miejsca archiwizacji wydz. II BEiA UOP i sekcja „C” WZO WUSW Tarnobrzeg. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 27.05.88.

20. WIT WIKTOR MAJEWSKI /SLD/. KO/DI „Wito”, „Zev”.

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. III BEiA UOP, w kartotece ogólnoinformacyj-nej wydz. II BEiA UOP, kartotece odtworzeniowej wydz. I BEiA UOP. Zarejestrowany przez wydz. I dep.I Warszawa dnia 25.08.79 pod nr 56953. Nr archiwalny 19352/1, data arch. 1-9.03.86, nr mikrofilmu 19352/1. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 6.03.86.

21. JANUSZ ROMAN MAKSYMIUK /PSL/. TW „Roman”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. zarejestrowany pod nr 46734 dnia 15.07.83 przez Pion VI RUSW Oleśnica. Nr archiwalny 60430/1, nr mikrofilmu 60430/1. Miejsce archiwizacji WEiA del. UOP we Wrocławiu. Data zaprzestania kontaktów 27.09.89.

22. PIOTR MOCHNACZEWSKI /SLD/. TW „Michał”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany pod nr 25515 dnia 27.01,83 przez wydz. III-l Szczecin. Nr arch. 50535/1, data archiwizacji 22.11.89. Miejsce archiwiz. wydz. „C” WUSW w Szczecinie. Materiały zniszczono 25.03.90 (bądź do-tychczas nie odnalezione). Data zaprzestania kontaktów 16.12.89.

23. LESZEK MOCZULSKI /KPN/. TW „Lech”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA, komputerowej ZSKO i od-tworzeniowej wydz. I BEiA UOP. Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW „Lech”. Zarejestrowany 29,08.69 pod numerem 4750 przez wydz. IE-2 SUSW Warszawa, nr archiwal-ny 16526/1, data archiwizacji 09.07.84. Miejsce archiwizacji Win BEiA UOP. Akta archiwal-, ne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę.

24. JERZY OSIATYŃSKI /UD/. TW „Osiatyński”.

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. III BEiA, kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA i odtworzeniowej wydz. I BEiA UOP. Zarejestrowany pod numerem 74164 przez wydz. II dep.MII MSW Warszawa, miejsce archiwizacji wydz. III BEiA. Jako TW-k zarejestro-wany pod nr 34080. Akta archiwalne zachowane.

25. JACEK JAN PIECHOTA /SLD/. TW „Robert”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 3.05.84 pod nr 28853 przez wydz III-l Szczecin. Materiały zniszczono 24.11.89 (bądź dotychczas nie odna-lezione). Data zaprzestania kontaktów 24.11.89.

26. BOHDAN PILARSKI /PSL-”S”/. KIN „Ravel vel Surma”.

Figuruje w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany 8.04.65 pod numerem 6395 przez1 wydz. VIII dep. I Warszawa. Nr arch. J-1712, data archiwizacji 25.08.66. Miejsce ar-chiwiz. AZW UOP.

27. WŁADYSŁAW REICHELT /KLD/. TW „Adam”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA. Zarejestrowany 11.11.75 pod numerem 33437 przez wydz. ID Poznań. Nr archiwalny 36162/1, miejsce archiwizacji wydz. „C” WUSW w Poznaniu. Materiały zniszczono dnia 14.12.89 (bądź dotychczas nie odna-lezione). Data zaprzestania kontaktów 29.08.86.

28. WOJCIECH JAROSŁAW SALETRA /SLD/. TW „Tadeusz”.

Figuruje w księdze inwentarzowej WEiA del. UOP Radom, zarejestrowany 27.06.84 pod nr 23813 przez wydz. III KW MO Kielce. Nr arch. 39414/1, data archiwizacji 29.08.89, nr mikrofilmu 39414/1. Akta archiwalne zachowane, w WEiA /Del. UOP w Radomiu/ zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania kontaktów 29.08.89.

29. RYSZARD SMOLAREK /PSL/. TW „Monika”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA oraz odtworzeniowej wydz. I BEiA UOP. Zarejestrowany 8.05.79 pod nr 3860 przez wydz. II KW MO Konin. Miejsce archi-wizacji WEiA del. UOP w Poznaniu. Akta archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sy-gnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania kontaktów 18.07.83.

30. EWA TERESA SPYCHALSKA /SLD/. TW „Czuma”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA. Zarejestrowana 20.06.88 pod nr 55153 przez wydz. V-2 Warszawa.

31. GRAŻYNA STANISZEWSKA /UD/. TW Kowalska”.

Figuruje w księdze inwentarzowej i kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowana 6.04.78 pod nr 2762 przez wydz. IH KW MO Bielsko-Biała. Nr arch. 1-1095, data archiwizacji 10.01.79, nr mikrofilmu 1095/1. Akta archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygno-wane przez w/w osobę. Miejsce archiwiz. WEiA del. UOP w Katowicach. Data zaprzestania kontaktów 10.01.79.

32. MARIAN ROMAN STAROWNIK /PSL/. TW „Roman”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 10.12.84 pod nr 32171 przez wydz. VI WUSW Lublin. Nr arch. 1/19920, data archiwizacji 30,10.89. Miejsce archiwiz. wydz.”C” WUSW Lublin. Materiały zniszczono 30.01.90 (bądź dotychczas nie odnalezione) jjata zaprzestania kontaktów 30.10.89.

33. HERBERT SZAFRANIEC /KLD/. TW „Grażyna”.

Figuruje w księdze inwentarzowej, Zarejestrowany przez wydz. II KW MO Katowice. Nr archiwalny 1-4307, data archiwizacji 15.05.70. Miejsce archiwiz. wydz. „C” KW MO Kato-wice. Data zaprzestania kontaktów 7.06.72.

34. BOGUMIŁ EDWARD SZREDER /PSL/. TW „Rolnik”.

Figuruje w kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 25.05.84 pod nr 48203 przez wydz. III-l Gdańsk, Nr archiwalny 26149/1, miejsce archiwizacji wydz. „C” WUSW w Gdańsku, Data zaprzestania kontaktów 10.07.89.

35. TADEUSZ SZYMAŃCZAK /PL/. TW „Dobrodziej”.

Figuruje w WEiA del. Łódź i kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 28.12.81 pod nr 4537 przez wydz. IV WUSW Skierniewice. Nr arch, 880/1, data archiwizacji 16.02.83, miejsce archiwiz. sekcja „C” WZO WUSW w Skierniewicach. Materiały zniszczono w 89 r. (bądź dotychczas nie odnalezione). Data zaprzestania kontaktów 16.02.83.

36. JAN EUGENIUSZ ŚWITKA /SD/. TW „Jasio”.

Figuruje w księdze inwentarzowej i kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 2.09.61 pod nr 934 przez wydz. III KW MO Lublin. Nr arch. 9846/1, data ar-chiwizacji 16.08.62, nr mikrofilmu 2834/1, miejsce archiwizacji WEiA del. UOP w Rzeszowie. Akta archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Data za-przestania kontaktów 16,08.62.

37. MARIUSZ STEFAN WESOŁOWSKI /UD/. TW „Marek”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA oraz odtworzeniowej wydz. I BEiA. Zarejestrowany 22.12.78 pod nr 4/550 przez WPG KW MO Olsztyn. Nr arch. I7257/Im, data archiwizacji 12.11.84, nr mikrofilmu 17257/lm. Miejsce archiwiz. w Prczyd, KWP w Olsztynie. Akta archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w. Data zaprzestania kontaktów 12,12.84,

38. BOGUMIŁ ZYGMUNT ZYCH /SLD/. TW „Konrad”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz, II BEiA, kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA i kart. odtworzeniowej wydz. I BEiA UOP. Zarejestrowany 23.06.87 pod nr 10982 przez wydz III WUSW Wałbrzych. Nr arch. 1-6059, data archiwizacji 16.11.88. Miejsce archi-wiz. sekcja CWZO WUSW w Wałbrzychu. Materiały zniszczono 29,01.90 (bądź dotychczas nie odnalezione). Data zaprzestania kontaktów 16.11.88.

39. JAN ZYLBER /PPG/, TW „Roman”.

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. III BEiA, kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 28.12.79 pod numerem 58115 przez wydz. IV dep. II Warszawa. Nr arch. 18140/1, data archiwizacji 10.11.84. Miejsce archiwiz. wydz. III BEiA UOP. Akta ar-chiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 14.09.84.

SENATOROWIE

40. GERHARD BARTODZIEJ /bezpartyjny/. TW „Agata”, OZ, KO/DI „Waris”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA oraz w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany trzykrotnie: 24.02.77 pod nr 34942 przez wydz. III Katowice, 20.04.85 pod nr 91345 przez wydz. VII dep. I Warszawa, 16.04.85 pod nr 16333 przez wydz. VII dep. I warszawa. Miejsca archiwizacji: W „C” WUSW w Katowicach, AZW UOP. Materiały archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w. Daty zaprzestania kon-taktów – jako TW „Agata” 23.10,80, jako OZ 23.10.88, jako KO/DI „Waris” 4.01.90.

41. WŁADYSŁAW FINDEISEN /UD/. KIN „Wiktor”, „Vikers”.

Figuruje w Archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany najpierw 04.06.60 pod nr 5928 przez wydz. II dep. II Warszawa, następnie 18.08.65 przez wydz. VII dep. I Warszawa. Miejsce archiwizacji W III BEiA UOP. Akta archiwlanie zachowane. Data zaprzestania kontak-tów 05.03.68.

42. KRZYSZTOF HORODECKI /bezp./. TW „Marek”.

Zarejestrowany 2.10.80 pod nr 3569 przez wydz. II Piła. Nr arch. 1248/1, Miejsce ar-chiwizacji WeiA del. UOP w Poznaniu. Akta archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania kontaktów 17.10.84.

43. JAN JESIONEK /KPN/. TW „Skaut”, „Edmund I”, „Podróżny”, „Leon”.

Figuruje w księdze inwentarzowej. Zarejestrowany 03.05.72 pod nr XV-2/362/72 przez WPG Katowice oraz 09.02.82 pod nr 48362 przez wydz. III Katowice. Nr arch. 1-8477, nr mikrofilmu 2994/1. Miejsce archiwizacji WEiA del. UOP w Katowicach. Akta archiwalne za-chowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Daty zaprzestania kontaktów 11.01.82 i 03.01.83.

44. STANISŁAW KOSTKA /KPN/. TW „Kos”.

Figuruje w księdze inwentarzowej WEiA del. Rzeszów. Zarejestrowany 08.12.69 pod nr 4102 przez SB KP MO Jarosław. Nr arch. I-9348. Miejsce archiwizacji W”C” KW MO w Rzeszowie. Materiały zniszczono 30.06.82 (bądź dotychczas nie odnaleziono). Data zaprzesta-nia kontaktów 10.04.72.

45. ANDRZEJ HENRYK KRALCZYŃSKI /NSZZ „S”/. TW „Terlecki”.

Figuruje w księdze inwentarzowej i kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany dwukrotnie: 6.04.78 pod nr BB-2765 przez wydz. III-A Bielsko-Biała i 19.06.81 pod nr BB;519I przez wydz. V. Miejsce archiwizacji WEiA del. UOP w Katowicach. Akta archiwalne zachowa-ne. Daty zaprzestania kontaktów 28.07,79 i 18.08.82.

46.

Pod tym numerem figuruje osoba konfidenta o nazwisku MAZUREK, która nie jest ani członkiem rządu, ani członkiem parlamentu i na liście znalazła się omyłkowo.

47. EUGENIUSZ WILKOWSKI /NSZZ „S”/. TW „Wiktor”.

Figuruje w kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 21.02.80 pod nr 6438 przez wydz. III Chełm. Miejsce archiwizacji S”C” WZO WUSW w Chełmie. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 22.11.84.

48. MIECZYSŁAW WŁODYKA /PSL/. TW „Rolnik”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW „Rolnik”. Zarejestrowany 5.02.80 pod nr 831 przez WPG Słupsk. Nr arch. Im/6265. Miejsce archiwizacji w Prezyd. KWP w Słupsku. Data zaprzestania kontaktów 31.05.89.

49. JAN TOMASZ ZAMOYSKI /ZChN/. KO „Hrabia”, TW „Hrabia”.

Zachowała sią teczka pracy i teczka personalna TW „Hrabia”. Zarejestrowany pod nr 9470 przez wydz. V dep. II Warszawa, następnie 5.04.76 pod nr 15057 przez wydz. II SUSW. Nr arch. 8952/1, 12604/1, miejsce archiwizacji WIII BEiA. Akta archiwalne zachowane, data zaprzestania kontaktów 15.09.79.

50. STANISŁAW JÓZEF ŻAK /UD/. TW „Piotr”, KO/DI „Piotr”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA, archiwum Zarządu Wywiadu i kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 18.10.67 pod nr4070 przez wydz. II KW MO Kielce oraz 31.01.75 pod nr SMW-2/1362 przez dep. I MSW. Miejsce archiwizacji W”C” KW MO w Kielcach. Data zaprzestania kontaktów 22.05.70.

CZŁONKOWIE RZĄDU

51. MICHAŁ ANDRZEJ JAGIEŁŁO /podsekretarz stanu w min. kultury i sztuki/. Konsultant „Jot”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 2.01.80 pod nr 40745 przez wydz. V dep. II Warszawa.

52. WOJCIECH MARIAN MISIĄG /podsekretarz stanu w min. finansów/. Konsultant, TW „Jacek”.

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA oraz w archiwum Zarządu Wy-wiadu. Zarejestrowany 25.07.88 pod nr 17272 przez wydz. VIII dep. I Warszawa oraz dnia 31.05.86 pod nr 96872 przez wydz. XI dep. II Warszawa. Miejsce, archiwizacji AZW UOP.

53. JAN MARIAN KOMORNICKI /podsekretarz stanu w min. ochrony środowiska/ TW „Nałęcz”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA. Zarejestrowany pod nr NS-7089 przez Pion VI RUSW.SB Zakopane. Miejsce archiwizacji W”C” KW MO Nowy Sącz. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 30.11.89.

54. ALEKSANDER KRZYMIŃSKI /podsekretarz stanu w MSZ/. TW „Henryk”, KO „Alek”.

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. iń BEiA i w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA. Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW „Henryk”. Zarejestrowany 4.12.58 pod nr 3415 przez wydz. III dep. II Warszawa, pod nr45934 przez wydz. VII dep. V oraz przez wydz. I dep. I. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktowi, 23.09.60.

55. JAN KAZIMIERZ MAJEWSKI /podsekretarz stanu w MSZ/. TW „Michalik”.

Figuruje w, kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA uOP. Zarejestrowany-14.04.50 pod nr 13/44 przez wydz. III zarządu Szef. WSW Warszawy. Data zaprzestania kon-taktów 21.04.55.

56. ANDRZEJ MARIAN OLECHOWSKI /minister finansów/. KO/DI „Must”.

Figuruje w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany 4-, 11.72 przez , wydz. V dep. I Warszawa, nr arch. J-7588, data archiwizacji 25.06.81, / Miejsce archiwiz. AZW UOP.

57. ANDRZEJ IRENEUSZ PODSIADŁO /podsekretarz stanu, w min. finansów/. Konsultant „PA”, KO/DI „Bułgar”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej Wydziału II BEiA UOP oraz archiwum Za-rządu Wywiadu. Zarejestrowany 24.10.85 pod nr 93 211 przez wydz.. IV dep. V Warszawa oraz 20.09.76 przez wydz. V dep. I Warszawa. Miejsca archiwizacji W III BEiA UOP i AZW UOP.

58. ANDRZEJ ANTONI SICIŃSKI /minister kultury/. KO/DI „Sotos”.

Figuruje w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany 2.06.73 pod nr 9656 przez wydz. IV dep. I Warszawa. Nr arch. J-1236, data archiwizacji 30.05.75. Miejsce archiwiz. AZW UOP. Materiały zniszczono (bądź dotychczas nie odnalezione).

59. KRZYSZTOF JAN SKUBISZEWSKI /minister spraw zagranicznych/. TW. „Kosk”.

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. III BEiA oraz w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany pod nr 6173/64/5242 przez dep. I Warszawa. Nr arch. 9669/1, data archiwi-zacji 3.10.69, nr mikrofilmu F-7974/1 oraz nr arch. J-J770. Miejsca archiwiz. Will BEiA UOP oraz AZW UOP. Akta archiwalne zachowane.

60. JACEK MARIA STANKIEWICZ /sekretarz stanu w URM/. TW „Jacek”.

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP oraz w kartotece kom-puterowej ZSKO. Zarejestrowany 16.10.68 przez wydz. V KW MO Bydgoszcz. Nr archiwalny 2866/1, data archiwizacji 6.07.74. Miejsce złożenia akt: wydz. „C” KW MO Toruń. Datą za-przestania kontaktów 6.07.74.

61. STANISŁAW EDMUND SZUDER (podsekretarz stanu w Ministerstwie Łączności). TW „Zeus”

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP zarejestrowany 11.05.87 pod numerem 42110 przez Wydz. Techniki Poznań

KANCELARIA PREZYDENTA

62. LECH FALANDYSZ /podsekretarz stanu/ TW-k, TW „Wiktor”

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW „Wiktor”. Zarejestrowany przez wydz. III KSMO Warszawa pod numerem 6995 i przez wydz. II SUSW pod numerem 15822. Nr archiwalny 9893/I-k, data archiwizacji 25.04.74; nr archiwalny 15783/1, data archiwizacji 15.04.83. Miejsce złożenia akt BEiA UOP. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 25.04.74

63. JERZY JAN MILEWSKI /sekretarz stanu w BBN/ TW „Franciszek”

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. III BEiA, w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. 11 BEiA UOP i kartotece ZSKO. Zarejestrowany przez wydz. III KW MO Gdańsk pod nr 1-179. Nr archiwalny 21713/1, data archiwizacji 6.01.89. Miejsce złożenia akt BEiA W-wa. Akta archiwalne zachowane.

64. JANUSZ ALEKSANDER ZIÓŁKOWSKI /sekretarz stanu/ TW

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP oraz w kartotece kom-puterowej ZSKO. Zarejestrowany przez wydz. II KW MO Poznań pod nr 9645. Nr archiwalny 30235/1, data archiwizacji 12.08.74. Miejsce złożenia akt wydz.”C” KW MO Poznań.

Wykreśleni w ostatniej chwili

Minister Macierewicz do ostatniej chwili weryfikował dane, które zgodnie z uchwałą „lustracyjną” miał dostarczyć Sejmowi. Na parę godzin przed ostatecznym przekazaniem „listy” Konwentowi Seniorów, usunął z niej – z powodu braku niepodważalnych dowodów – parę nazwisk.

Z naszych informacji-wynika, że byli to:

BRONISUWY GEREMEK

Figuruje tylko jako kandydat na tajnego współpracownika /TW-k/. Jego kartoteka jest wyczyszczona. Jako TW odnotowany jest jedynie w zapisie ZSKO. Występuje w Sprawie Ope-racyjnego Rozpoznania o kryptonimie „Lis”. Macierewicz wycofał Geremka z listy, ponieważ uznał zapis komputera za niewystarczający (udowodniono przypadek fałszowania zapisu komputerowego)

TADEUSZ MAZOWIECKI

Jego kartoteka została wyjęta z archiwum centralnego UOP przed wyborami prezy-denckimi. Informacje pracownika archiwum, który stwierdził, że widział kartę TW, Maciere-wicz uznał za niewystarczające.

JACEK MERKEL

Figuruje jako TW-k. Nr rejestracyjny 4077-89445, nr archiwizacji 18432/I-k. Miejsce złożenia akt wydz. III BEiA UOP. Nr mikrofilmu 18432/1 Sprawa prowadzona przez KW MO Gdańsk oraz wydz. XI dep.I Warszawa Materiały i mikrofilmy zniszczone w styczniu 90r.

Ci, którzy zaprzeczają

Poniżej przedstawiamy opis pozostających w dyspozycji MSW dokumentów, które sta-ły się podstawą do umieszczenia niektórych osób na liście Macierewicza. Wybraliśmy te oso-by, które najbardziej starały się podważyć wiarygodność dokonanej przez Macierewicza lu-stracji.

LESZEK MOCZULSKI /TW „Lech”/

17 lipca 69r. – wniosek o opracowanie kandydata na TW, złożony przez por. Kijow-skiego. Kandydata pozyskuje w charakterze TW ds „Bar” Marian Barański.

29 sierpnia 69r. – pozyskanie w kawiarni „Stolica”. Notatka, że będzie utrzymywany – kontakt telefoniczny z TW.

W lutym I977r. w wyniku kontroli operacyjnej „Lech” stwierdzono, że nie jest on lo-jalny w trakcie współpracy z SB. W związku z tym współpracę przerwano.

TW „Lech” objęto kontrolą operacyjną w ramach sprawy operacyjnej o kryptonimie „Oszust” nr 4750.

Arkusz wypłat i świadczeń:

– wartościowa paczka na sumę 306 zł., listopad 69, wypłacił por. Kijowski

– prezent w wys. 700 zł. /zapalniczka/, wręczony 1 VI 70 przez Kijowskiego

– prezent w wys. 507 zł. /paczka konsumpcyjna/ XII70, wręczał Kijowski

– prezent imieninowy VI 71, wręczał Kijowski

– prezent imieninowy wartości 800 zł, VI 72, wręczał Kijowski

– upominek /paczka konsumpcyjna/ wartości 500 zł, XII 73, wręczał Matulewicz

Załączono rachunki sklepów, gdzie kupowano artykuły.

Podpisane przez Moczulskiego pokwitowanie odbioru 1000 zł., które wręczał Matu-lewicz. Zachowało się 119 notatek sporządzonych przez Moczulskiego podpisanych nazwi-skiem lub pseudonimem „Lech”.

KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI /TW „Kosk”/

Jego teczki pracy włączone do teczki personalnej.

Przewija się w sprawie prof. Brzezińskiego jako osoba przygotowana przez Dpt. I /wywiad/ do dezinformacji Brzezińskiego podczas jego pobytu w PRL w 1966r. Nota bene wśród 5 osób zabezpieczających przyjazd Brzezińskiego /byli to Skubiszewski, Ryszard Frąc-kiewicz, Jan Szreniawski, Hieronim Kubiak i Karol Małcużyński/ było trzech tajnych współpra-cowników.

Do współpracy z wywiadem skusiły go paszport i możliwość kariery dyplomatycznej w ONZ. Starania Skubiszewskiego o stałą pracę w ONZ zakończyły się fiaskiem – jego kandyda-tura, została odrzucona przez Zachód. Po powrocie do kraju sporządzał charakterystyki osób, członków własnej rodziny za granicą, pod kątem możliwości ich pozyskania przez SB. Po kilku latach wyeliminowany z „sieci”, pozostawiony na kontakcie SB w Poznaniu.

ANTONI FURTAK /TW „Jonatan”, „Platan”/

Dziennik korespondencyjny wydz. „C” Gdańsk WSW okres 87-88 pozycja 615/87. In-formacja, z której wynika, że 8.IX.87 wydz. VI WUSW w Gdańsku za pośrednictwem wydz. „C” przekazał do inspektoratu II WUSW w Gdańsku materiały (1 teczka personalna i 3 teczki pra-cy) TW. „Jonatan” nr rejestr. 42097 dotyczące A. Furtaka. Materiały znajdują sią w wydz. ewidencyjnym i archiwizacji delegatury UOP w Gdańsku. Zarejestrowany w dn. 31.XII.81 przez wydz. IV KW MO Gdańsk pod pseud. „Jonatan”. Następnie przejęty przez wydz.VI. 8.IX.87 TW został przekazany do Inspektoratu w Gdańsku i zmieniono mu pseud. na „Pla-tan”.

10 lipca 89r. rejestrację wycofano, podając informację, że materiały zostały znisz-czone. Brak tych materiałów w archiwum, brak protokołu ich brakowania i zniszczenia.

Raporty kasowe funduszu operacyjnego SB w Gdańsku z 85-89 dotyczące wynagra-dzania TW „Jonatan” i „Platan”:

Pierwsze wynagrodzenie wydz.VI 17.01.85. przekazywał mjr Zajerski. Zajerski przeka-zywał wynagr. 30 razy (do 17.XII.87). Z Wyskiel przekazywał 12 razy – (do 13.XII.89). J. Sitkow-ski 10 razy – ostatnie 21.03.89 50 tysięcy zł. Raporty kasowe są podpisane przez kierownictwo Inspektoratu oraz zatwierdzone przez zastępcę Szefa WUSW Gdańsk d/s SB. Major Zajerski był zastępcą naczelnika wydz. IV, a następnie z cą naczelnika wydz. VI. Kpt. Wyskiel: kierow-nik sekcji III Inspektoratu II WUSW Gdańsk. Kpt. Jerzy Sitkowski: kier. sekcji I Inspektoratu II.

Wypłaty wynagrodzeń z funduszu O wydz. z 85r. oraz Inspektoratu II z 89r. Są raporty. „Jonatan” otrzymywał wynagrodzenie za przekazywanie informacji do sprawy nr re-jestr.39544 (akcja „Boryna”, rozpracowanie środowiska RI „S”).

Ci, którym się upiekło

Nie znaleźli się na liście Macierewicza, bo przestali pełnić wysokie funkcje państwo-we, m.in:

MAŁGORZATA NIEZABITOWSKA, TW „Nowak”

WITOLD TRZECIAKOWSKI, TW „SAVOY”

ANDRZEJ DRAWICZ, TW „Kowalski”, „Zbigniew”, kategoria informator

data rejestr. 10 IX 1953, 23 VII76, 30 XII71 nr arch. 7638/1, nr mikrofilmu 7638/1 .Trudne do ustalenia zniszczenie akt.

JAN STANISŁAW JANOWSKI, TW „Janek”

nr arch. 19222/I-k, J-l 1088 data rejestr. 20 X 83

MARIUSZ LEDWOROWSKI, „Ledwor” TW-k, KO/DI

daty rejestr. X1.78, 28.1.80 materiał zniszczono w 85

Upiekło się również kapelanowi Prezydenta RP

księdzu FRANCISZKOWI CYBULI /TW „Franko”/

Objaśnienie pojęć występujących w materiałach

I. W MSW znajdowały się następujące jednostki operacyjne:

Departament I – wywiad;

Departament II – kontrwywiad;

Departament III – Służba Bazpie czeństwa;

Departament IV – zabezpieczenie operacyjne kościoła;

Departament V – zabezpieczenie operacyjne gospodarki narodowej;

Departament VI – zabezpieczenie operacyjne rolnictwa;

Biuro „C” – kartoteki i archiwum;

Występował wewnętrzny podział departamentów na wydziały, które dzieliły się na sekcje.

W komendach wojewódzkich jednostki departamentalne (Dep. I, Dep. II itp.) miały swoje terenowe odpowiedniki w postaci wydziałów – o odpowiednich numerach.

II. Kategorie świadomych współpracowników służb specjalnych PRL:

TW – tajny współpracownik – najwyższy stopień świadomej współpracy;

KO/DI – odpowiednik tajnego współpracownika w Wywiadzie;

KS – kontakt służbowy – określenie osoby utrzymującej kontakt z funkcjonariuszami MSW w związku z zajmowanym stanowiskiem;

KIN – kontakt informacyjny – mógł nieświadomie dostarczać informacji; w przedsta-wionych materiałach są to współpracownicy świadomi; współpraca mniej sformalizowana niż w przypadku TW;

KP – kontakt poufny – stopień współpracy pośredni między TW a KIN;

KO – kontakt operacyjny (poza Dep. I) – nowsze określenie kategorii KP;

Konsultant – informator wykorzystywany z racji posiadanej wiedzy specjalistycz-nej;

PK – punkt korespondencyjny – osoba udostępniająca swój adres i przekazująca dalej pocztę operacyjną;

LK – lokal kontaktowy – osoba udostępniająca swoje mieszkanie na potrzeby SB MSW.

III. Inne określenia:

TW-k – kandydat na tajnego współpracownika.

BEiA – Biuro Ewidencji i Archiwum

kartoteka ogólnoinformacyjna – zawiera karty z danymi personalnymi osoby zareje-strowanej, numerem i datą rejestracji; jeśli sprawa jest wycofana z opracowania, znajduje się w kartotece karta z danymi personalnymi, nr archiwalnym, kategorią sprawy (TW, KIN itp);

kartoteka odtworzeniowa – znajdują się w niej takie same karty jak w kartotece ogól-noinformacyjnej; zostały wyjęte z worków, w których miały być przekazane do zniszcze-nia;

ZSKO – system komputerowy zawierający dane jak w kartotece ogólnoinformacyj-nej;

ZO – zabezpieczenie operacyjne – rejestracja osoby w księdze rejestracyjnej w celu zabezpieczenia współpracownika przed równoczesną rejestracją przez inną jednostkę;

OZ – osoba zabezpieczona – inne określenie ZO;

teczka personalna tajnego współpracownika (w Dep. I kontaktu operacyjnego) – do-kładne dane osobowe współpracownika;

teczka pracy TW (KO/DI) – zbiór dokumentów z współpracy;

księga inwentarzowa – spis złożonych do archiwum dokumentów dotyczących tajnych współpracowników;

księga rejestracyjna – spis rejestrowanych kolejno spraw;

Określenie „materiał częściowo zniszczony” oznacza np. zniszczone akta i zachowany mikrofilm.

Materiały złożone do archiwum mogą posiadać sygnatury:

a) /I – rzymska jedynka występująca po numerze archiwalnym, określa teczkę pracy i personalną tajnego współpracownika

b) /II – rzymska dwójka występująca po nr archiwalnym, określa materiały operacyj-ne (sprawa operacyjnego sprawdzenia, sprawa operacyjnego rozpracowania)

c) /III – rzymska trójka występująca po nr archiwalnym, określa sprawy śledcze

d) /IV – rzymska czwórka występująca po nr archiwalnym, określa sprawy obiektowe.

Numery archiwalne łamane przez cyfry arabskie (/l, /2, …) oznaczają odpowiednio takie same kategorie jak w punktach a-d, z tym, że materiał archiwalny znajduje się na mi-krofilmach.

Opracowanie: Wiesław Norman – Solidarność RI, kombatant antykomunistycz-ny opozycji (nr leg. 264 z roku 2015), założyciel Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego Region Częstochowski, Śląski i Małopolski.