DEKLARACJA PROGRAMOWA RUCHU JEDNOŚĆ NARODU

KIM JESTEŚMY?

Narodem dumnym ze swej ponad tysiącletniej tradycji, świadomym swego dziedzictwa kulturowego, ukształtowanego na łacińsko-chrześcijańskim fundamencie, które mamy nie tylko obronić, ale również wzbogacić i przekazać przyszłym pokoleniom. Polska wydobyła się z narzuconego przemocą systemu komunistycznego, ale rządzące do tej pory elity nie potrafiły wykorzystać wielkiej dziejowej szansy i Polska znajduje się dziś na niebezpiecznym zakręcie. Dostrzegamy kryzys, w jakim znalazł się nasz naród i państwo, jednak nie opuszczamy rąk. Podejmujemy wspólny, zorganizowany wysiłek, aby go przezwyciężyć. Dla nas naród istnieje i rozwija się w kulturowo-duchowej jedności, gdzie „NIE MA LUDZI NIEPOTRZEBNYCH”.

DOKĄD ZMIERZAMY?

Ideały „Solidarności” z 1980 roku nie zostały dotąd zrealizowane. Musimy je na nowo określić, wpisać na nasze sztandary i zrealizować. Naszym celem jest stworzenie sprawiedliwego ustroju społecznego i ekonomicznego, opartego na prawie naturalnym i szacunku dla każdego człowieka, w którym będzie praca dla każdego, kto pragnie ją podjąć, praca zapewniająca godne życie i możliwość zawodowego, kulturowego i duchowego rozwoju, w którym znajdzie się miejsce dla milionów przymusowych polskich emigrantów. Człowiek dla państwa będzie przede wszystkim osobą suwerenną i podmiotem polityki. Suma suwerenności obywateli będzie podstawą prawdziwej suwerenności państwa. Cel naszego zorganizowanego wysiłku to: wolny naród w silnym państwie. Stworzymy sprawiedliwy ustrój w Polsce i zaproponujemy go innym narodom Europy. Posłannictwem naszego narodu jest odrodzenie Europy chrześcijańskiej, dumnej ze swego dziedzictwa, promieniującej swą kulturą i bogatym życiem duchowym na inne narody i kontynenty.

JAK CHCEMY TO ZREALIZOWAĆ?

 1. Zaczynamy od siebie. Każdy z nas zobowiązany jest doskonalić się moralnie, przełamywać swe słabości i uprzedzenia. Wypełniając swe codzienne rodzinne i zawodowe obowiązki musimy wyzwolić w sobie siłę do wspólnego, ofiarnego działania na rzecz innych w imię dobra narodowego oraz społecznego i solidarnej budowy sprawiedliwego państwa.
 2. Posłowie, senatorowie, władze samorządowe i sądownicze będą wybierani w większościowych wyborach. W przypadku nie wypełniania obietnic wyborczych lub działań niezgodnych z interesem Polski, będą odwoływani w trakcie pełnienia swych funkcji decyzją wyborców. Urzedy państwowe i samorządowe bedą odpowiedzialne przed obywatelami a urzędnicy będą ponosić materialną i karną odpowiedzialność za swoje decyzje. Zniesiony zostanie system powszechnej kontroli i inwigilacji obywateli. Polacy będą kontrolować swe władze, a nie władza Polaków.
 3. Powołując się na art. 4 Konstytucji RP, który dopuszcza Naród do oddolnego współdecydowania w ważnych dla Polski sprawach, uważamy, że obywatele powinni brać aktywny udział w procesie polityczno-decyzyjnym państwa na podstawie następujących instrumentów; wiążącego i bez progowego referendum, inicjatywy obywatelskiej i weta obywatelskiego. W tym kontekście dążymy do rozwoju uczestniczącego i obywatelskiego społeczeństwa w Polsce.
 4. Ojczyzna jest dla nas rodziną rodzin. Dlatego każda rodzina, każde dziecko będzie otoczone troską społeczną i opieką prawa. Określimy wysokie standardy, jakie powinna posiadać każda rodzina do godnego życia i rozwoju. Rodziny, które nie z własnej winy nie będą mogły osiągnąć tego standardu, będą wspomagane ze środków społecznych. Ojczyzna jest dla nas zbiorowym obowiązkiem, który ma obejmować pomyślność współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków. Dziedzictwo kulturowe jest dla nas decydującym czynnikiem kształtowania świadomości narodowej.
 5. Odbudujemy polską szkołę, w której nasze dzieci otrzymają wiedzę, wychowanie i formację duchową na miarę wyzwań, jakie stoją przed naszym narodem. Wydrzemy szkolnictwo z rąk bezdusznych biurokratów i polityków i oddamy je pod opiekę rodziców i kompetentnej kadry nauczycielskiej. Wprowadzimy bon edukacyjny, poprzez który rodzice będą decydować o sposobie wydatkowania pieniędzy na naukę swych dzieci. Wprowadzimy programy nauczania szanujące niepowtarzalność osobową i zaspokajające indywidualne potrzeby edukacyjne każdego ucznia.
 6. Zwielokrotnimy wydatki na szkolnictwo wyższe i badania naukowe oraz zreformujemy system ich finansowania i organizacji, uwzględniając równy podział ich finansowania w ramach działalności statutowej oraz grantowej. Wprowadzimy system innowacyjnych programów badawczych, skierowanych na unowocześnianie naszego przemysłu. Stworzymy warunki dla wdrażania wynalazków i patentów już opracowanych oraz powrotu polskich naukowców pracujących za granicą.
 7. Wdrożymy uzasadniony ekonomicznie i ekologicznie program eksploatacji bogactw naturalnych Polski. Bogactwa te będą należeć do narodu a osiągany z nich dochód będzie sprawiedliwie dzielony i bezpośrednio przekazywany wszystkim Polakom.
 8. Zreformujemy finanse państwa i zachowamy suwerenność złotego. Pieniądz w Polsce stanie się opartym o pracę społeczeństwa dobrem społecznym, którego emisja – wolna od długu i oprocentowania – będzie prowadzona przez NBP i będzie miała pokrycie w przyroście towarów, dóbr i usług gospodarki narodowej. Wprowadzimy ustawę anty-lichwiarską, doprowadzimy do powszechnego oddłużenia Polaków poprzez przejęcie przez NBP zobowiązań klientów wobec banków komercyjnych. Spłata zadłużenia tych kredytów będzie indywidualnie uzgadniana z NBP. Podobna operacja powinna nastąpić względem kredytów odsprzedanych firmom windykacyjnym. Zakażemy handlu długami. Wprowadzimy oddłużenie Polaków posiadających kredyty waloryzowane kursami walut obcych, poprzez przyjęcie projektu ustawy Sejmu RP (druk nr 729), uznającej za nielegalne klauzule walutowe w tzw. kredytach frankowych, dokonamy weryfikacji umów prywatyzacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach renacjonalizacji sprzedanych za bezcen polskich banków. Wprowadzimy ustawowy zakaz reklamy w mediach toksycznych produktów finansowych na wzór zakazu reklamy narkotyków, tytoniu, alkoholu. Zlikwidujemy podatki z tytułu PIT, CIT i VAT, wprowadzając w ich miejsce jeden podatek przychodowy. Uwolnimy polskich przedsiębiorców od gigantycznego, represyjnego aparatu administracyjno-skarbowgo a obywateli od podatków osobistych.
 9. Dokonamy szerokiego upowszechnienia własności. Zdrową podstawą polskiej gospodarki będą spółki pracownicze. Przekształcimy przedsiębiorstwa państwowe w spółki pracownicze przekazując nieodpłatnie pracownikom 10 procent ich udziałów. Stworzymy warunki, w których przedsiębiorstwa prywatne będą mogły przekształcać się w spółki pracownicze. Dywidendy, wypracowane w tych spółkach i przeznaczane na spłatę byłych właścicieli, będą zwolnione z podatku dochodowego. Dokonamy lustracji prywatyzacyjnej. Te przedsiębiorstwa, które sprzedano za zaniżoną cenę, będą re-nacjonalizowane i przekształcane w spółki pracownicze. Uruchomimy program powstawania od podstaw spółek pracowniczych z udziałem skarbu państwa przede wszystkim w dziedzinie zaawansowanych technologii oraz przemysłu maszynowego, wydobywczego, energetycznego, stoczniowego, chemicznego i zbrojeniowego.
 10. Rolnictwo będzie oparte na rodzinnych gospodarstwach rolnych. Stworzymy system umów kontraktacyjnych w zakresie produkcji gwarantującej bezpieczeństwo żywnościowe Polski, w których każdy rolnik będzie wiedział jaki produkt, w jakiej ilości i za jaką gwarantowaną cenę będzie mógł sprzedać. Będziemy wspierać powstawanie systemu rolniczych spółek producenckich i spółdzielni dla uruchomienia na szeroką skalę przetwórstwa spożywczego. Każdy rolnik będzie mógł zostać współwłaścicielem firmy, której będzie dostarczał swoje produkty. Tania i zdrowa żywność będzie liczącym się składnikiem polskiego eksportu. Wprowadzimy do Konstytucji RP zapis o bezwarunkowym zakazie stosowania na terytorium Polski technologii modyfikacji genetycznej roślin i zwierząt. Polska będzie krajem wolnym od GMO.
 11. Zreformujemy radykalnie polską armię. Stworzymy od podstaw w każdej gminie i każdym powiecie jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej. Ten program znacząco wzmocni wspólnoty lokalne a zmobilizowani żołnierze niemal natychmiast będą mogli reagować na stany wyjątkowe, klęski żywiołowe czy agresję z zewnątrz. Rozwiniemy produkcję broni, mundurów i wyposażenia w oparciu o polskie firmy. Powstanie system gromadzenia i przechowywania rezerw strategicznych: żywności, surowców przemysłowych i energetycznych.
 12. Zapewnimy bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez budowę sieci regionalnych elektrowni, opierających się głównie na olbrzymim bogactwie wód geotermalnych oraz węgla. Zapewnią one tanią, ekologicznie czystą energię elektryczną dla firm i domów. Wprowadzimy program wspierania budowy domów, wytwarzających na potrzeby własne energię ze źródeł odnawialnych.
 13. Głównym celem istnienia państwa jest dobro narodu, a nie jakiejkolwiek klasy czy partii. Każdy obywatel będzie miał zapewniony konstytucyjny dostęp do zdobyczy cywilizacji takich jak prawo do życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, prawo do czystego powietrza i wody, zdrowej żywności, dachu nad głową, energii, bezpłatnej edukacji, dostępu do dóbr kultury i opieki zdrowotnej oraz zgodnej z zasługami dla dobra wspólnego , nieopodatkowanej emerytury.
 14. Zapewnimy Polsce rządy sprawujące władzę w interesie polskim. Polska będzie prowadziła politykę zagraniczną służącą jej doraźnym i strategicznym interesom i będzie skutecznie przeciwstawiała się wszelkim działaniom prowadzącym do wybuchu wojny. Obecność Polski w Unii Europejskiej i Pakcie Północnoatlantyckim musi być dla nas gwarancją korzyści i bezpieczeństwa. Będziemy współpracowali ze wszystkimi państwami, które uwzględnią w swojej polityce nasze interesy, w tym interesy Polaków zamieszkujących poza granicami Polski. Będziemy skutecznie wymagali od naszych sprzymierzeńców, by nie ingerowali w nasze wewnętrzne sprawy.

Ruch Jedność Narodu. ul. Podwale 11 lokal 131, 00-252 Warszawa tel 22 416 92 92, 601 27 23 23 www.jednoscnarodu.org.pl

„Wolny Naród w silnym państwie”

Jedność Narodu – podstawa programowa – Fundament naszej wolności:

 1. Wszelka władza w państwie pochodzi z woli Narodu. W Polsce zagwarantuje nam to nowa Konstytucja i my sami jako wolny, zorganizowany naród. Szanując wolność sumienia i wyznania każdego Polaka, za fundament naszej narodowej tożsamości, ładu moralnego oraz solidaryzmu społecznego uznajemy zasady chrześcijańskiego Dekalogu.
 2. Posłowie, senatorowie, władze samorządowe i sądownicze będą wybierani w większościowych wyborach. W przypadku nie wypełniania obietnic wyborczych lub działań niezgodnych z interesem Polski, będą odwoływani w trakcie pełnienia swych funkcji decyzją wyborców. Odzyskamy suwerenność ekonomiczną poprzez wzrost efektywności oraz wprowadzenie samorządu gospodarczego, skupiającego wszystkich przedsiebiorców.
 3. Urzędnicy będą ponosić materialną i karną odpowiedzialność za swoje decyzje. Zniesiony zostanie system powszechnej kontroli i inwigilacji obywateli. Polacy będą kontrolować swe władze, a nie władza Polaków.
 4. Upowszechnimy Polakom własność poprzez zamianę dzierżaw i najmów na własność hipoteczną. Stworzymy podstawy prawne i finansowe dla powstających spółek właścicielsko-pracowniczych. Upowszechnimy akcjonariat pracowniczy tak, aby zatrudnieni mogli stać się współwłaścicielami zakładów pracy, w których pracują.
 5. Każda rodzina będzie objęta rzetelną opieką prawa. Rodzice, a nie urzędnicy będą decydować o nauce i wychowaniu dzieci oraz zakresie ich szczepień zdrowotnych. W szkołach wprowadzimy bon edukacyjny oraz zorganizujemy programy nauczania, które szanować będą niepowtarzalność osobową i indywidualne potrzeby każdego ucznia. Każda rodzina będzie miała prawo do własnego domu lub mieszkania, gwarantujące właściwy jej rozwój, a kredyty na ten cel będą nieoprocentowane. Stworzymy gwarancję nienaruszalności, w tym również komorniczej, pierwszego mieszkania lub domu rodziny.
 6. Zniesiemy przemoc finansową państwa, banków i wszelkich instytucji finansowych. Wprowadzimy ustawę anty-lichwiarską w której oprocentowanie nie będzie mogło przekraczać 2 punktów procentowych, liczonych od stopy inflacji. Doprowadzimy do renacjonalizacji banków. Zadbamy by udział banków zagranicznych w rynku kapitałowym Polski został sprowadzony do poziomu poniżej 10%. Zniesione zostaną podatki PIT, CIT i VAT, a w ich miejsce zostanie wprowadzony jednolity dla wszystkich podatek przychodowy.
 7. Doprowadzimy do powszechnego oddłużenia Polaków poprzez przejęcie przez NBP zobowiązań klientów wobec banków komercyjnych. Spłata zadłużenia tych kredytów będzie indywidualnie uzgadniana z NBP. Podobna operacja powinna nastąpić względem kredytów odsprzedanych firmom windykacyjnym. Zakażemy handlu długami. Wprowadzimy oddłużenie Polaków posiadających kredyty waloryzowane kursami walut obcych, poprzez przyjęcie projektu ustawy Sejmu RP (druk nr 729), uznającej za nielegalne klauzule walutowe w tzw kredytach frankowych. Wprowadzimy ustawowy zakaz reklamy w mediach produktów finansowych na wzór zakazu reklamy narkotyków, tytoniu i alkoholu.
 8. Zapewnimy ustawowo, że ziemia, lasy oraz wszelkie zasoby naturalne Polski będą traktowane jako dobro narodowe nie podlegające sprzedaży, z którego każdy obywatel będzie otrzymywał roczną dywidendę. Ochronimy środowisko poprzez zakaz nadmiernej eksploatacji i inwestycji niszczących naturalną biosferę Ziemi. Zapewnimy suwerenność i bezpieczeństwo żywnościowe Polski w oparciu o rodzinne gospodarstwa rolne.

Podstawy naszej siły:

 1. Odzyskamy suwerenność zewnętrzną Polski, poprzez powstrzymanie naszych sojuszników od mieszania się w nasze sprawy wewnętrzne i przekonamy naszych sąsiadów, że silna, niepodległa Polska, leży w interesie pokoju i pomyślności wszystkich państw europejskich.
 2. Suwerenna Polska będzie czynnikiem wzmacniającym ład międzynarodowy, oparty na poszanowaniu interesów wszystkich państw i narodów, a w przypadku konfliktu, będzie łagodzić napięcia i działać na rzecz pokojowego porozumienia. Nie ma naszej zgody na to, by główne partie polityczne prowadziły sprzeczną z interesem Polski oraz jej wielowiekową tradycją, politykę prowadzacą do agresji w stosunkach międzynarodowych.
 3. Zbudujemy od podstaw w każdej gminie i powiecie Wojska Obrony Terytorialnej w których będą przechodzić obowiązkowe dwumiesięczne przeszkolenie wszyscy dorośli mężczyźni i dobrowolnie kobiety. Odbudujemy Obronę Cywilną. Dzięki aktywności w tych strukturach i zdobytym umiejętnościom Polacy odzyskają poczucie bezpieczeństwa, nie tylko poprzez możliwość odstraszania potencjalnych wrogów, ale również dzięki skutecznym i szybkim działaniom na wypadek stanów wyjątkowych i klęsk żywiołowych, co przyczyni się do wzmocnienia i poczucia solidarności lokalnych wspólnot. Bezpieczeństwo Polski ma opierać się na całym narodzie, a nie jak dotychczas na zawodowej armii. Bezpieczeństwo ma się opierać na nas samych a sojusze wojskowe mogą być tylko tego bezpieczeństwa uzupełnieniem. Uruchomimy produkcję broni w oparciu o polskie przedsiębiorstwa.
 4. Dokonamy reformy finansów państwa i zachowamy suwerenność polskiej waluty. Pieniądz w Polsce, który obecnie jest towarem, kreowanym przez obce banki, stanie się dobrem społecznym opartym o pracę społeczeństwa, którego emisja – wolna od długu i oprocentowania – będzie prowadzona przez NBP i będzie miała pokrycie w przyroście towarów, dóbr, rezerw i usług gospodarki narodowej. Powołamy sieć banków wspólnot samorządowych, nadając im uprawnienia emisji lokalnych walut. Pieniądz będzie służył nam, nie my pieniądzom.
 5. Odbudujemy polski przemysł. Wiodące, strategiczne dla państwa sektory przemysłu sprzedane za bezcen przez poprzednie rządy, zostaną przejęte przez Skarb Państwa. Energetykę oprzemy na polskim kapitale, wykorzystujęcym bogactwo naszego węgla i złóż geotermalnych. Państwo polskie zainicjuje powstawanie nowych zakładów pracy w kluczowych dziedzinach dla rozwoju gospodarki, na zasadach akcjonariatu pracowniczego. Każda umotywowana i ekonomicznie uzasadniona inicjatywa gospodarcza Polaków będzie wspierana przez państwo, instytucje badawczo-naukowe, wyższe uczelnie i polskie banki.
 6. Zwielokrotnimy wydatki na szkolnictwo wyższe i badania naukowe. Wprowadzimy system innowacyjnych programów badawczych, służących rozwojowi polskiego przemysłu. Stworzymy warunki dla wdrażania wynalazków i patentów już istniejących oraz dla powrotu polskich naukowców pracujących za granicą.
 7. Podstawą naszej gospodarki będą indywidualne, rodzinne gospodarstwa rolne. Obronimy polską wieś przed inwazją rolnictwa wielkotowarowego i upraw GMO. Zapewnimy bezpieczeństwo żywnościowe Polski i uniezależnimy się od importu zchemizowanej żywności i pasz. Polska wieś zapewni produkcję zdrowej, dobrej jakościowo żywności, gdy zapewnimy jej stabilny poziom dochodów poprzez kontraktację oraz system konglomeratów produkcyjno-przetwórczo-handlowych, w których rolnicy będą współwłaścicielami.
 8. Stworzymy program na rzecz powrotu do Polski przymusowych emigrantów i uprościmy procedurę przyznawania obywatelstwa Polakom żyjącym na Kresach RP.

Opracował: Jarosław Praclewski Solidarność RI, numer legitymacji 8617, działacz Antykomunistyczny