Propozycja nowelizacji ustawy o działaczach opozycji i osobach represjonowanych z powodów politycznych

Obywatelska, Nr 192, 10-23.05.2019 r.

My, niżej podpisani przedstawiciele organizacji skupiających działaczy opozycji i osoby represjonowane z powodów politycznych wyrażamy swoją zdecydowaną dezaprobatę i niezadowolenie z ustawy o działaczach opozycji i osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z dnia 20 marca 2015 r.), która w zaledwie po czterech latach istnienia jest nowelizowana w sposób kosmetyczny po raz trzeci.

Domagamy się realizacji naszych poprawek i uwzględnię nie ich w nowelizowanej ustawie oraz objęcia opieką środowisk patriotycznych, które poświęciły swoje dobro na rzecz dobra wspólnego, które to dobro zostało osiągnięte.

Oto nasze stanowisko:

 1. Uprawnionym emerytom i rencistom przyznaje się emeryturę lub rentę w wysokości średniej płacy krajowej brutto. Kwota ta ulega aktualizacji przy każdorazowej zmianie wysokości średniej płacy krajowej brutto.
 2. Uprawnieni otrzymują świadczenie w wysokości 800 zł miesięcznie. Wszystkie świadczenia wypłacane są na dotychczasowych zasadach – bez opodatkowania.
 3. Okresy internowania, uwięzienia, niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych oraz świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących są zaliczone wymiarze podwójnym przy obliczaniu wysokości emerytury lub renty i okresy, od których zależy przyznanie wysokości emerytury lub renty przeliczone są według wskaźnika 1,3 proc. średniej płacy krajowej brutto.
 4. W przypadku śmierci osoby uprawnionej przyznane świadczenie wypłacane jest dożywotnio współmałżonkowi w wysokości 50 proc. pod warunkiem, że od okresu prowadzenia przez niego działalności, o której mowa w ustawie, pozostawał z nim w związku małżeńskim i nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z późn. zm.) oraz że współmałżonek takiego świadczenia nie posiada z mocy niniejszej ustawy.
 5. Uprawnionym zapewnia się bezpłatne zaopatrzenie w leki. Uprawnieni mają prawo do bezpłatnego parkowania samochodu na obszarze całego kraju, w tym w obiektach leczniczo-sanatoryjnych.
 6. Uprawnieni zwolnieni są z wnoszenia opłat klimatycznych i uzdrowiskowych.
 7. Samorząd terytorialny ma obowiązek udzielać pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.
 8. Dofinansowuje się działalność stowarzyszeń osób represjonowanych i więzionych oraz wynajem i utrzymanie lokali przeznaczonych na działalność statutową.
 9. Zwiększeniu ulegają kryteria przyznawania pomocy pieniężnej.
 10. Uprawnionym przysługuje ulga w wysokości 75 proc. na przejazdy komunikacji kolejowej oraz autobusowej na terenie kraju.
 11. Ujednolica się świadczenia i uprawnienia kombatantów z uprawnieniami i świadczeniami działaczy opozycji i osób represjonowanych z powodów politycznych.
 12. Beneficjenci ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego podlegają weryfikacji, tak jak działacze opozycji i osoby represjonowane pod kątem współpracy z organami bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Nasze propozycje maja na celu zrekompensowanie utraconych szans życiowych działaczom represjonowanych z powodów politycznych. Są zarazem wypełnieniem art. 19 Konstytucji RP, który zobowiązuje państwo polskie do zapewnienia godnego poziomu życia osobom, które przyczyniły się do uzyskania wolności i niepodległości Polski. W myśl tego artykułu państwo powinno traktować ich wyjątkowo.

Dotychczasowe zmiany i propozycje nie są ani wyjątkowe, ani specjalne. Nie zapewniają też godnego poziomu życia kombatantom i działaczom opozycji, mimo, że ustawa o działaczach opozycji.

Niniejsze propozycje obejmują tych represjonowanych działaczy, którzy poświęcili swoje życie oddając wszystko, co mieli najlepsze dla Ojczyzny.

Sytuacja, w której działacze opozycji sami muszą domagać się wsparcia od państwa jest upokarzające.

Nadszedł już czas, aby państwo objęło opieką działaczy opozycji i osoby represjonowane z powodów politycznych, zapewniając wreszcie prawo i sprawiedliwość.

Z dobrodziejstw suwerennej i niepodległej Polski korzystają wszyscy, także ci, którzy nie służyli Polsce i byli Jej wrogami: aparat komunistyczny, agentura, sędziowie, sędziowie, prokuratorzy czy bezpieka.

W 2015 r. w IPN na spotkaniu działaczy opozycji z całego kraju (ok. 100 osób) Zofia Romaszewska wystąpiła z propozycją przyznania opozycjonistom świadczenia w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy średnią płacą krajową brutto, a otrzymywanym świadczeniem. Zapewniła, że zajmie się lobbowaniem tej propozycji w Sejmie. Skończyło się na obietnicach.

Podpisy sygnatariuszy:

 1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych – Grażyna Olewińska, Janusz Olewiński
 2. Fundacja Walczących o Niepodległość – Krzysztof Lancman
 3. Staropolskie Stowarzyszenie Osób Internowanych w Kielcach-Władysław, Rutkiewicz
 4. Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku – Józef Nowak
 5. Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym w Radomiu – Wiesław Mizerski
 6. Stowarzyszenie Kobiet Internowanych i Represjonowanych – Alina Cybula-Borowińska
 7. 7. Polska Partia Niepodległościowa – Barbara Kądziela
 8. 8. Towarzystwo Patriotyczne Radomsko – Tadeusz Dudkiewicz
 9. Podlaska Rada Konsultacyjna ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych – Stanisława Korolkiewicz

Opracował: Wiesław Norman – Solidarność RI, kombatant antykomunistyczny opozycji (nr leg. 264 z roku 2015), założyciel Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego Region Częstochowski, Śląski i Małopolski.