WCIĄŻ AKTUALNE

Słowa śp. Kornela Morawieckiego, Obywatelska , nr 237 29.01.2021 r.

Duch gazety

W trakcie mojej kampanii do Senatu w 2011 roku wydaliśmy trzy numery ״Obywatelskiej gazety wyborczej”. Tak to się zaczęło.

Czy i jak kontynuować ów pomysł? Przyjaciele z Solidarności Walczącej powszechnie twierdzili: nie ma szans. Nie mamy odpowiednich pieniędzy w kasie Stowarzyszenia, a sponsorów brak. Na same badania socjologiczne, czy gazeta ״zaskoczy”, przewidywali większe sumy niż ja na wydanie kilkudziesięciu numerów.

W trakcie wyborów pojawiła się jednak garstka zwolenników nowego pisma. Nie zrezygnowali mimo braku funduszy. Kilku wymienię: Eugeniusz Wójcik, Iwona Zybała, Jacek Rogowski, a z członków Solidarności Walczącej Hanna Łukowska, Albert Łyjak, Artur Adamski. Potem na krótko pojawił się Michał Orzechowski. Wkrótce na moją prośbę dołączyli znakomici dziennikarze: Michał Mońko, Stanisław Srokowski, Jerzy Jachowicz, Paweł Zyzak, Andrzej Gelberg…

Gazetę wydajemy osiem lat. Pismo przetrwało burzę podziałów polityczno-społecznych. Nie stało się niczyją tubą propagandową. Publikowało wiele znakomitych oryginalnych tekstów. Moje skromne felietoniki ukazują się w każdym numerze. Który z nich wybrać dla oddania ducha gazety? Zdecydowałem się na tekst ״Nasz los” z 2012 roku. Atomizacja, indywidualizacja, nasz osobisty ego- izm są problemem nie tylko kraju, ale cywilizacyjnym problemem zachodniej kultury.

Dlaczego masz służyć zbiorowości? Miastu, Polsce, Europie. Bo my jest ważniejsze niż ״ja” i ״ty”. Bo jakość twojego i mojego życia wyznaczają wspólne dokonania. Bo nie każdy z osobna jest kowalem swojego losu. Nasz los wykuwamy razem. Na drodze przejścia ze zniewolenia do wolności, z komunizmu do demokracji wygrywały egoizm i grupowe interesy. To tu tkwi źródło obecnych afer, korupcji i niesprawiedliwości.

U podłoża III Rzeczpospolitej zabrakło rozróżnienia na tych, dla których Ojczyzna była wartością, i tych, którzy dążyli do kariery i utrzymania przywilejów.

Ci ostatni chwilowo wygrywają. Ale nie oni posiądą tę ziemię. To ty, to my, którzy trudzimy się dla innych, dla Polski – to my jesteśmy błogosławieni.

Czytelników proszę: bądźcie z nami. Pomóżcie nam docierać szerzej przez wydanie papierowe i internetowe. Bądźcie krytyczni, ale wierni i aktywni.

Sierpień 2019

Kłamstwo

Jestem dzieckiem wojny. Rocznik 1941. Warszawa – miasto ruin. Getto – symbol końca Narodu Żydów Polskich.

Nie żyje ich język – jidysz. Nie ma już żydowskich sklepików i bożnic. Niemcy zrobili porządek. Endlósung der Judenfrage – ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Dojrzewałem w cieniu tej straszliwej zbiorowej zbrodni – w domu, na ulicy, w szkole.

Tomasz Gross pisze, że ״Polacy zabili w czasie wojny więcej Żydów niż Niemców”. Nie brakowało polskich szumowin wydających Żydów za dwa kilogramy cukru.

Z Niemcami, niestety, przegraliśmy wojnę. Słowa Grossa, nawet gdyby były literalnie prawdziwe, są faktycznym kłamstwem.

Ilu Żydów zginęło z rąk policji żydowskiej, przy świadomym udziale żydowskich szumowin? Dużo więcej niż z rąk Polaków.

Czy to znaczy, że współsprawcami zagłady byli Żydzi? Przepraszam za to absurdalne pytanie.

Żydów i Polaków masowo mordowali Niemcy.

październik 2015 rok

Polska silniejsza po kryzysie?

Pandemia koronawirusa spowodowała największy kryzys, który gwałtownie zahamował – aktywność gospodarczą w Polsce i innych krajach. Gorczyca Wiosenna walka z pandemią to jeden wielki eksperyment!

Gdy pandemia stała się faktem, niemal wszystkie kraje Europy wprowadziły w życie lockdown. Tylko Szwecja zdecydowała się na łagodniejsze rozwiązanie. Skutkiem szwedzkiej strategii była wyższa śmiertelność, ale mniejszy wpływ na gospodarkę niż w większości europejskich krajów. Wtedy każdy model walki z pandemią był eksperymentem. Wszyscy słusznie obawiamy się o gospodarkę i publiczne finanse. Trzeba dokonać przeglądu kosztów i przychodów budżetowych pod kątem niezbędnych reform samorządowych i administracji rządowej.

Polski model walki z pandemią

Rygory wprowadzone w Polsce do walki z wirusem były podobne jak w całej Europie. A mimo to Polska ma szansę znaleźć się w grupie krajów, z którymi koronakryzys obejdzie się najłagodniej. Jednak niepewność wywołana przez pandemię będzie się utrzymywała jeszcze długo, ograniczając wzrost gospodarczy w najbliższych latach.

Szczepienia, koniec pandemii i powrót do normalności!

Trwające masowe szczepienia na COVID-19 to początek końca pandemii. Wszyscy oczekujemy na ponowne otwarcie gospodarki i wzrost gospodarczy. Temu celowi ma służyć Narodowa Strategia Szczepień, która jest największą operacją logistyczną od dziesięcioleci. Skuteczność samej szczepionki w całej populacji zależy od tego, ile osób się zaszczepi.

– Po zaszczepieniu 15 min osób, będziemy mogli zacząć funkcjonować w normalnych warunkach i potraktować koronawirusa jako grypę, która jest z nami co roku – zapowiedział jeszcze w grudniu minister zdrowia Adam Niedzielski.

Ocena polityki gospodarczej rządu jest pozytywna?

Dzięki tarczom antykryzysowym i finansowym udało się uniknąć przerwania łańcuchów dostaw, masowych upadłości i utraty płynności przedsiębiorstw, a tym samym znacznego wzrostu bezrobocia i dramatyczne- go pogorszenia się sytuacji dochodowej gospodarstw domowych. W rezultacie działań rządu, skala załamania PKB w Polsce była zdecydowanie mniej- sza w porównaniu z innymi krajami. Covid-19 wpłynął na różne branże w różny sposób. Najmniej ucierpiały IT, produkcja leków i budownictwo. Najbardziej – branże: turystyczna, gastronomiczna, hotelarska, handlowa i motoryzacyjna. Pandemia jest także wyzwaniem dla administracji publicznej, która została obciążona efektywnym wprowadzaniem ograniczeń i środków naprawczych.

Rządowe Tarcze Antykryzysowe

Same Tarcze stanowią pakiety rozwiązań przygotowanych przez rząd. Ich celem była ochrona państwa i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opierają się na pięciu filarach: ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego i inwestycjach publicznych. Formy i wysokość pomocy uzależnione są od wielu czynników, w tym od liczby zatrudnionych i faktycznego spadku dochodów w przedsiębiorstwie.

W ramach pomocy przedsiębiorcy uzyskali możliwość zwolnienia płatnika składek z obowiązku zapłaty należności, przesunięcia terminu płatności danin publicznych, wprowadzono możliwość zawieszenia postępowań podatkowych. W kolejnych tarczach nastąpiło rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą skorzystać z finansowych form wsparcia, w tym pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej. Pomoc otrzyma każdy przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców – a zatem mikro, mały, średni i duży – o ile uzyskanie wsparcia jest niezbędne dla utrzymania i kontynuowania prowadzonej działalności gospodarczej. Polscy przedsiębiorcy otrzymali rządową pomoc o bezprecedensowej skali w stosunku do PKB. Polski rząd naj- bardziej w UE wspiera swoje firmy, przeznaczając na nie 7 proc. PKB!

Rok 2021 – rokiem odbudowy po kryzysie?

W sytuacji kryzysu pandemii COVID-19 rząd podjął działania służące ochronie miejsc pracy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego i zdrowotnego obywateli. Różne branże w różnym stopniu odczuły kryzys. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rok 2021 będzie przełomowy. Rząd opracowuje strategię odbudowy gospodarki po pandemii. Krajowy Plan Odbudowy to dla Polski ogromna szansa na rozwój z zakresu innowacji, cyfryzacji, zielonej gospodarki, energetyki i termomodernizacji. Kompleksowy program reform i projektów pomoże polskiej gospodarce przejść zwycięsko kryzys. Przyjęte działania wzmocnią naszą odporność przecie kryzysom, które mogą się pojawić w przyszłości.

Polskie firmy, które z powodu pandemii musiały ograniczyć lub zawiesić działalność, mogą liczyć na wsparcie rządu. Tarcze zapewniły firmom płynność finansową bez zbędnej biurokracji. Działania osłonowe i pomocowe były podejmowane na bieżąco. Pojawiające się błędy systematycznie korygowano. Wynegocjonowane porozumienie w sprawie budżetu UE stworzyło szansę wykorzystania kryzysu do wdrożenia innowacji. Dodatkowo Polska otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na użycie krajowych środków finansowych do wspierania firm.

Pomoc rządowa dla firm nie zrekompensuje wszystkich strat spowodowanych kryzysem, bo nie taki jest jej cel. Celem pomocy rządowej jest utrzymanie w możliwie najlepszej kondycji polskiej gospodarki. Czas pandemii się przedłuża. Rząd zmuszony jest podejmować niezbędne działania, które wywołują niezadowolenie części społeczeństwa. Polska gospodarka jest wartością wypracowaną przez ostatnie pokolenia, dzięki wysiłkowi polskich przedsiębiorców. Przedłużające się ograniczenia mogą okazać się zabójcze dla polskiej gospodarki.

Znajdujemy się w sytuacji wyjątkowej, ponieważ po trzech dekadach wzrostu, mamy dwa z kolei z rzędu spad- ki w kwartałach następujących po sobie. Niewątpliwie cofnęliśmy się, jeśli chodzi o produkcję w Polsce z powodu zatrzymania na kilka tygodni prawie całej gospodarki. Jednak teraz widać, że Polska radzi sobie z kryzysem znacznie lepiej niż inne kraje Europy. Wśród przesłanek odporności polskiej gospodarki na kryzys należy wskazać m. in. dużą konsumpcję wewnętrzną oraz eksport. Udało się tego dokonać, także dzięki małemu udziałowi usług w gospodarce, dobrze rozwiniętemu rynkowi i licznej reprezentacji przedsiębiorstw polskich.

Opracował: Janusz Baranowski – Tatar Polski, twórca Solidarności, potomek Powstańców Styczniowych, Legionistów, Generałów, Harcerzy, Szarych Szeregów, Żołnierzy Wyklętych